raty przez internet leasing przez internet

1. Zamówienia na produkty przyjmowane są za pośrednictwem serwisu internetowego www.import-naszyn.eu prowadzonego przez: P.U.H.P. Arkform Arkadiusz Broniszewski z siedzibą w Wierzchowisku, ul. Długa 32, 42-233 Mykanów, NIP 949-101-23-29, REGON 240425825. Firma jest zarejestrowana przez Wójta Gminy Kruszyna pod numerem 557.

2. Poprzez złożenie zamówienia klient wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Zawarcie umowy z klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia przez klienta jest potwierdzane pocztą elektroniczną pod wskazany adres e-mailowy.

5. Realizacja zamówienia odbywa się w ciągu 1 dnia roboczego, po otrzymaniu wpłaty na konto lub potwierdzenia realizacji transakcji kartą płatniczą. Nie odpowiadamy za zwłokę wynikającą z opóźnienia w dostarczeniu towaru przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Termin płatności wynosi 7 dni, w przypadku braku wpłaty w tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

6. Wysyłki zagraniczne realizowane są tylko po uprzednim dokonaniu wpłaty. Koszty wysyłki zagranicznej określane są indywidualnie po otrzymaniu zamówienia.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu, a na życzenie klienta faktura VAT.

9. Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu.

10. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

11. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt pod adresem biuro@import-maszyn.eu.

12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Ceny nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Wyjątek dotyczy produktów objętych promocją polegającą na darmowej wysyłce. W takim przypadku koszt dostawy nie jest doliczany.

13. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

14. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, jest w oryginalnym opakowaniu, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient informuje sklep o odstąpieniu od umowy wysyłając oświadczenie na adres biuro@import-maszyn.eu. Sklep potwierdza niezwłocznie otrzymanie oświadczenia klienta oraz przesyła formularz zwrotu.

15. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem na adres: P.U.H.P. Arkform ul. Długa 32, Wierzchowisko, 42-233 Mykanów. Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

16. W chwili otrzymania towaru klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru. Jeżeli klient stwierdzi uszkodzenie/naruszenie opakowania należy spisać protokół reklamacyjny dostępny u kuriera oraz niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu Import-Maszyn.eu. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po otrzymaniu protokołu reklamacyjnego.

17. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi, że ma on wady może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Podstawą dochodzenia roszczeń jest dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu lub faktura oraz protokół reklamacyjny dla wad powstałych w transporcie. W przypadku wad reklamację należy zgłaszać mailowo pod adresem biuro@import-maszyn.eu.

18. Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie lub żądanie usunięcia z naszej bazy danych. Ochrona danych osobowych szczegółowiej określona jest w Polityce prywatności.

19. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie przez naszą firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu

20. WARUNKI GWARANCJI
I. Okres gwarancji wynosi 12 msc. i jest liczony od daty nabycia urządzenia
II. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wadę powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu w związku z wadliwym procesem produkcyjnym sprzętu.
III. Gwarancją nie są objęte następujące części lub uszkodzenia:
- części sprzętu ulegające naturalnemu zużyciu
- mechanicznym uszkodzeniom sprzętu
- wady powstałe na skutek używania niezgodnie z instrukcją obsługi
- uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych
- samowolnych napraw
IV. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia
V. Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy zastosowania niniejszej gwarancji w przypadku urządzenia, z którego zostały usunięte lub zmienione znaki handlowe albo numery seryjne.
VI. Urządzenie podlegające gwarancji należy dostarczyć do siedziby gwaranta

21. Własność intelektualna . Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.      

22. Rękojmia Sklep (sprzedający), informuje o wyłączeniu tytułu rękojmi dla klientów, nie będących konsumentami

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Arkform Import Maszyn prowadzony pod import-maszyn.eu (dalej zwaną Witryną) przez P.U.H.P. Arkform Arkadiusz Broniszewski z siedzibą w Wierzchowisku, ul. Długa 32, 42-233 Mykanów (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki te wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie zbieramy dane?

Zbieramy dane w celu realizacji zakupów dokonywanych w naszym serwisie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale i konieczne w celu realizacji zamówień.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków nakładanych przez nas przez prawo w związku z faktem dokonania zakupu. Głównie chodzi o czas związany z możliwością dochodzenia roszczeń reklamacyjnych i posprzedażowych oraz okres związany z koniecznością przechowywania dokumentacji na potrzeby podatkowe i ewentualnej kontroli urządów administracji publicznej.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów na Witrynie:


1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania

3) adres do korespondencji, jeżeli przesyłka ma zostać wysłana na inny adres

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.


Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z adresu: biuro@import-maszyn.eu, numeru telefonu 34 328 70 60.

 

Udostępnienie informacji 

W celu realizacji umowy sklep internetowy przekazuje zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: przewoźnicy (firma kurierska DPD, Poczta Polska, InPost) firmy świadczące usługi płatnicze w przypadku jeśli Państwo z niego korzystają. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.


Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Rejestracja nie jest konieczna do dokonania jednorazowego zakupu. W takim przypadku nie ma możliwości podglądu udostępnionych danych w Witrynie. Natomiast w każdym przypadku dokonania zakupu przychodzi pocztą elektroniczną potwierdzenie zakupu wraz z udostępnionymi danymi osobowymi.


Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@import-maszyn.eu.


Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem:
biuro@import-maszyn.eu.


Polityka zaktualizowana w dniu 20.04.2018

 

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.